loader image

Политика за поверителност

Background

Информация за администратора на лични данни:

“ЕМ ПИ СТУДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Българската агенция по вписванията, ЕИК 205494310 със седалище и адрес на управление: бул. Мадрид 52, 9 етаж, 1000 София, България, представлявано от Марин Красимиров Петков

Настоящата Политика за поверителност урежда отношенията между Администратора и субектите на данни на Сайта.

Данни за контакт

email: contact@lunarlights.eu

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • На основание слючения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • След получено изрично писмено съгласие
 • На основание легитимния ни интерес

В настоящата политика за поверителност ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

Личните Ви данни се обработват с цел участието Ви в организирания от нас безплатен Уъркшоп в рамките на “LUNAR – Фестивал на светлините” в периода 13-ти и 14-ти Май 2023.

Категория субекти на данните

На това основание се обработват данни Ви като участници в организирания от нас Уъркшоп.

Предоставяни услуги

Организираме Уъркшоп, на който като участници ще можете да получите информация в зависимост от избраната от Вас тема.

Данни, които обработваме на това основание:

За да можем да Ви идентифицираме и да уредим правните отношения помежду си съхраняваме лог-файлове, съдържащи информация за поведението Ви на Сайта като например съгласие с Политиката за поверително, Общи условия или друго подобно.

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително имена и имейл.

Обработката на някои от посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора. Такива лични данни се отбелязват по специфичен начин с “*” или друг знак. Всички останали лични данни се събират доброволно.

Предоставяне на лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни. С лицата, към които предаваме лични данни имаме сключен договор за обработване на лични данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • Пощенски оператори и куриери
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери като право, счетоводство, бизнес консултиране и други подобни.
 • Доставчици на облачни услуги като Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox и др.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 3 или 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от давностния срок, приложим по закон, за възможните претенции от договора.

Данните, събрани по повод преддоговорни отношения се изтриват след 12 месеца.

Форма за записване

Чрез формата за записване събираме доброволно предоставените от Вас данни. С изпращането на данните чрез формата за контакт Вие се съгласявате с настоящата Политика за поверителност. Данните, които ни изпращате, се обработват единствено с цел предоставяне на нашите услуги и евентуалното сключване на договор. Данните се обработват и изтриват съгласно правилата на настоящата Политика за поверителност и по-точно правилата за данните, събирани на договорно или преддоговорно основание.

Автоматизирани решения

Дружеството не използва автоматизирани алгоритми за обработване на лични данни.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

По време на Уъркшопа наш служител може да Ви попита дали искате да бъдете заснети по време на събитието. Ние ще обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна, за което ще получите специална декларация за съгласие. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят в предоставената декларация за съгласие.

В случай че прехвърляме данни към трети лица, Ви уведомяваме предварително преди да дадете съгласието си.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Можете да оттеглите даденото съгласие като се свържете с нас на посочените данни за контакт.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или ги съхраняваме за посочения в даденото съгласието срок.

ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

Обработваме и анализираме данни на основание легитимен интерес. Тези данни се събират с цел подобряване на цялостното ни обслужване. На това основание анализираме броя на участниците в проведеното събитие и правим групови снимки.

Направили сме оценка на въздействието и сме преценили рисковете за Вашите права и свободи.

В случай че събирането на горепосочените данни излезе извън легитимния интерес на администратора на личните данни, той ще ги събира само след изрично съгласие.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и е приела мерки за запазване сигурността на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права Ви като субекти на данните

Можете да упражнявате правата си за защита на личните данни като изпратите съобщение до имейла ни.

Имате право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Можете да поискате изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Имате право да поискате ограничаване на обработването на своите лични, когато:

 • Оспорите точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Субектите на данните имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните си данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

 • Името и координатите за връзка на администратора
 • Целите на обработването;
 • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
 • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
 • Включително получателите в трети държави или международни организации;
 • Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

Данни на Комисията за защита на личните данни

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

БЮЛЕТИН

Абонирай се, за да получаваш най-актуалната информация за LUNAR FESTIVAL.