loader image

П0ЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Background

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация за администратора на лични данни:

ЕМ ПИ СТУДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД, ЕИК 205494310, регистрирано в ТРРЮЛНЦ на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Мадрид № 52, ет. 9, ап. 28, оттук нататък наричано “MP STUDIO”, “Ние” или “Нас”

Настоящата Политика за поверителност разяснява как

Данни за контакт

email: [email protected]

В настоящата Политика за поверителност ще намерите детайлна информация относно дейностите, които извършваме при обработването на личните Ви данни.

ДЕФИНИЦИИ

Приложение – приложението “LUNAR”, достъпно в Apple App Store и Google Play Store.

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Сигурност на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните сме приели Организационни и технически мерки за сигурност. Установили сме правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и сме приела мерки за запазване сигурността на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Описание на дейността и целите на обработката

Това приложение е придружаващо приложение с информационни цели към състезанието „Ние сме умение“ (състезанието), част от събитието „LUNAR Festival of Lights“.

Основа за обработка

Основание за обработването е съгласието на Потребителя, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Обработени лични данни

За да използва нашето приложение, потребителят няма нужда от профил или регистрация. Приложението е чисто информативно и съдържа информация за събитието и местата на светлинните представления. Може да събираме основни данни за употребата на апликацията, като АйПи и локация.

Събиране на данни

Личните данни се събират директно от Субекта на данните, докато използва Приложението. Ние не получаваме лични данни от трети страни.

Данни, предоставени на трети страни

Ние не споделяме вашите лични данни с трети страни. Приложението съдържа връзки към местоположението на събитието, което може да бъде споделено с приложението за карти на вашия телефон. Връзката не съдържа лични данни.

 

Описание на дейността и цели на обработката

 

Обработваме лични данни на лицата, които са заявили участие в състезанието под наименованието  “We are skill” (“Състезанието”), което е част от “LUNAR Festival of Lights”. Данни се обработват във връзка с реализирането на договорни задължения между нас и Артистите.

Периоди на съхранение

Ние съхраняваме всички събрани данни само толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целта на тяхното събиране.

Автоматизирани алгоритми

Дружеството не използва автоматизирани алгоритми за вземане на решения или профилиране.

Прехвърляне на данни в държави извън ЕС

При обработване на личните данни не се извършва прехвърляне на данни към държави извън ЕС.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ

Всеки Субект на данните на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Субектът на данните може да упражни правата си чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Субект на данните има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Субектът на данните може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Субектът на данните данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Субектът на данните има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Субекта на данните.

 

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Субектите на данните имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Субект на данните има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Данни на Комисията за защита на личните данни

 

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: [email protected]
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

 

 

 


БЮЛЕТИН

Абонирай се, за да получаваш най-актуалната информация за LUNAR FESTIVAL.